skip to content »

xdetla.franchise-lipetsk.ru

The art of war for dating eric rogell pdf

the art of war for dating eric rogell pdf-6

Byïoby o wiele proĂciej zdobyÊ jÈ bez koniecznoĂci „dobywania miecza z pochwy”.

the art of war for dating eric rogell pdf-83

Kolejnym krokiem będzie opanowanie sztuki rozpoczynania rozmowy i czarowania słowem.• Jak zostać jedynym zwycięzcą na placu boju i zgarnąć najcenniejsze łupy? Czy wiesz jednak, że wojenne strategie Sun Tzu to również bezcenna lekcja w sztuce uwodzenia? Jak się okazuje, istnieje bardzo niewiele różnic między podrywaniem kobiet a dokonywaniem zamachu stanu.Kolejnym krokiem będzie opanowanie sztuki rozpoczynania rozmowy i czarowania słowem. 032 230 98 63 e-mail: [email protected] treĂci PodziÚkowania .................................................. WstÚpna ocena .................................................15 MÚĝczyěni, którzy poznajÈ zasady rzÈdzÈce sztukÈ wojennÈ, odniosÈ zwyciÚstwo. Prowadzenie wojny ..........................................33 Czy jesteĂ przygotowany na podjÚcie wszelkich dziaïañ koniecznych do tego, aby wygraÊ?W jaki wobec tego sposób moĝesz przebiÊ siÚ przez jej TarczÚ JÚdzy i uniknÈÊ bycia po prostu kolejnym durniem w oczach tego, który zapyta jÈ o to, jakÈ kawÚ pija rano?To proste: musisz sprawiÊ, aby CiÚ pragnÚïa, aby postrzegaïa CiÚ jako kogoĂ bardzo pociÈgajÈ- cego.I jeszcze rzecz najważniejsza: musisz nauczyć się rozpoznawać kobiety, których należy unikać, i zrozumieć, jak przyciągać do siebie Twój ulubiony typ dziewczyn. 7 WstÚp ................................................................ Ci, którzy tego nie zrobiÈ, wrócÈ do domu z niczym. Ten obóz szkoleniowy nauczy CiÚ, w jaki sposób zdobywaÊ dziewczyny. Nie chodzi o to, w jaki sposób zaciÈgnÈÊ kobietÚ do ïóĝka… Próĝnia i materia ............................................101 „A zatem armia nie moĝe ustaliÊ ĝadnej niezmiennej strategii rozmieszczania siï, bo podobnie jak woda nie ma ksztaïtu”.

Chodzi o sztukÚ wyïÈczenia jej mechanizmów obronnych i o wygranie bitwy bez koniecznoĂci dobywania „miecza”. Naucz siÚ, w jaki sposób zamieniaÊ sïaboĂci w mocne strony, i zrozum, ĝe aby jÈ do siebie przekonaÊ, musisz zachowaÊ czujnoĂÊ. Walka wojskowa ............................................117 Nie graj w rosyjskÈ ruletkÚ swoimi mÚskimi atrybutami.

(Chociaĝ jeĂli zamierzasz wykorzystaÊ tÚ informacjÚ, aby zdobyÊ pokaěnÈ kolekcjÚ „trofeów”, powinieneĂ juĝ dawno zrozumieÊ, ĝe bezpieczny seks jest koniecznoĂciÈ.

¿aden ĝoïnierz nie jest dobrym wojownikiem, majÈc zniszczonÈ broñ).

Schowany miecz ZawdziÚczamy ¥redniowieczu dwa najgorsze wynalazki ludzkoĂci — romantycznÈ miïoĂÊ oraz proch.

— ANDRE MAUROIS Niniejszy rozdziaï nie jest poĂwiÚcony gïoszeniu zalet bezpiecznego seksu, nie jest teĝ instrukcjÈ zakïadania prezerwatywy.

• Jak strategicznie przygotować się do miłosnych podbojów? Jeśli do tej pory schodziłeś z pola bitwy pokonany przez lepiej przygotowanych taktycznie przeciwników, czas, by to wreszcie zmienić.